• Chrysanthemum
  • jquery image slider
  • Hydrangeas
  • Hydrangeas
آزمایشگاه معتمد محیط زیست 1 عضو قطعی شبکه آزمایشگاه معاونت راهبردی2 پایانه محیط پاک3 پایانه محیط پاک آزمایشگاه معتمد محیط زیست4

آزمایشگاه آلودگی هوا و صدا

• سنجش گازهای خروجی دودکش (… , S2C , F2S , HCN , HCL , NH3 , HF , H2S , CH4 , THC , SO2 , NOX , NO2 , NO , CO , CO2 , O2) طبق متدهای EPA / ASTM / DIN / ISO
• نمونه برداری و آنالیز ترکیبات آلی و سرطانزای خروجی دودکش ( … , Dioxin , Furan , VOC , BTEX ) طبق متدهای EPA / ASTM / DIN / ISO

• نمونه برداری و سنجش ذرات معلق خروجی دودکش طبق متدهای EPA / ISO
• نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین خروجی دودکش طبق متد های EPA / ISO
• نمونه برداری و سنجش تیرگی خروجی دودکش طبق متدهای EPA / ISO
• نمونه برداری و شمارش الیاف آزبست خروجی دودکش طبق متدهای EPA / ASTM / DIN / ISO

هوای محیط

• نمونه برداری و آنالیز گازها و بخارات هوای محیط (… , MTBE , VOC , BTEX , H2SO4 , HCL , NH3 , HF , O3 , THC , SO2 , NOX , NO2 , NO , CO ) طبق متدهای EPA / ASTM / OSHA / NIOSH

• نمونه برداری و سنجش ذرات معلق هوای محیط (PM1 , PM2.5 , PM10 , TSP ) طبق متدهای EPA / ASTM / BSI • نمونه برداری و آنالیز فلزات سنگین هوای محیط طبق متد EPA

• سنجش صوت زیست محیط LNP , Leq30 , Lmax , Lmin منابع متحرک
o سنجش گازهای خروجی از اگزوز خودرو CO , CO2 , NOX , HC و opacity خودرو های دیزلی

آزمایشگاه شیمی

این بخش مجهز به دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته نظیر اسپکتروفتومتر VIS ,UV - VIS و فیلم فتومتر، کدورت سنج ، ترازو ، کوره و....می باشد و پارامترهایی به شرح زیر در نمونه های آب ، خاک ، رسوب ، پساب و پسماند را آنالیز می نماید.
DO , PH , BOD , COD , SS , TDS , TSS کلیه آنیون ها و کاتیون ها ، کدورت ، چربی و روغن ،

دترجنت ، VSS , MLSS , MLVSS , ....

آزمايشگاه فلزات سنگین

دستگاه آنالیز جذب اتمی (Varian AA 220) با قابلیت آنالیز فلزات و ترکیبات غیر آلی به روش شعله، کوره و سیستم هیدرید در محدوده ppb

, ppm در این بخش بکار گرفته شده است.
در این بخش خدمات زیر انجام می پذیرد:
• آنالیز کلیه فلزات در فاز جامد. (خاک، رسوب، پسماند)
• آنالیز کلیه فلزات در فاز مایع. (آب و پساب)
• آنالیز کلیه فلزات در فاز جاندار. (ماهی، گیاه)

آزمايشگاه هیدروکربن ها و سموم

در این بخش با بهره گیری از دستگاه های کروماتوگراف گازی (Agilent 8790 Agilent 6890N ) با دتکتور های ECD , FID , MS , NPD و کروماتوگراف مایع

(HPLC) با دتکتور های UV , RI خدمات زیر ارائه می گردد.
• آنالیز ترکیبات آلی و نفتی (PAH , TPH , THM , MTBE , BTEX , …
• باقیمانده سموم کلره، سموم فسفره، علف کش ها، PCBS و ...

آزمایشگاه میکروبیولوژی و لیمنولوژی

• پارامتر های میکروبیولوژی (کل کلیفرم ها، کلی فرم های گوارشی، شمارش باکتری ها، استرپتوکوک ها، شیگلا، سالمونلا و ... )

مدیریت پسماند

• انجام خدمات شناسایی کمی و کیفی (Inventory) و مدیریتی پسماند های صنعتی، ویژه و روش های کنترل، تصفیه، کاهش آلودگی و مدیریت دفع مواد زائد جامد.
• تدوین و استقرار مدیریت پسماند صنعتی و شهری.
• تدوین برنامه عملیاتی پسماند های صنعتی بر اساس قانون مدیریت پسماند ها و آئین نامه اجرایی مربوطه.
• طراحی بانک اطلاعات پسماند.
• ارائۀ خدمات مشاوره ای و مطالعات در زمینه بازیافت مواد و منابع.
• انجام و آماده سازی طرح های جامع کاهش الودگی منابع خاک در مناطق صنعتی و شهری و کشاورزی و رودخانه ها.
• نمونه برداری و آنالیز پارامتر های فیزیکی و شیمیائی و ترکیبات نفتی و فلزات سنگین پسماند های صنعتی، پزشکی، شهری، پسماندهای جزء کنوانسیون POPS، انواع لجن ها و ...

آلودگی هوا

• امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم های کنترل آلاینده ها.
• انجام و آماده سازی طرح های جامع کاهش آلودگی منابع هوا در مناطق صنعتی و شهری.
• انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان انتشار آلاینده های هوای محیط زیست.
• مشاوره و انجام پایش زیست محیطی در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001.
• مشاوره در خصوص اجرای بند الف ماده 61 دستور العمل طرح خوداظهاری.
• نمونه برداری و آنالیز کلیه پارامتر ها آلاینده هوای محیط و خروجی از منابع ثابت و متحرک.
• شناسایی منابع آلاینده شهری، صنعتی، کشاورزی و ... با تعیین تأثیر بر عناصر زیست محیطی.

آب و فاضلاب

• امکان سنجی، مطالعات اولیه، طراحی پایه و تفصیلی، سیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب و فاضلاب (شهری و صنعتی).
• مشاوره و انجام پایش زیست محیطی در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001.
• انجام پروژه های کاهش، کنترل و حذف آلاینده ها از منابع محیط زیست.
• انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده مجدد از آبهای دور ریز در صنایع.
• بررسی و رفع مشکلات تصفیه خانه آب و فاضلاب (مهندسی مجدد).
• انجام مطالعات تعیین کیفیت منابع آبهای سطحی و زیر زمینی با کاربرد رویکرد های پهنه بندی کیفیت و استفاده از در GIS/RS پهنه بندی کیفیت.
• شناسایی منابع آلاینده فاضلاب شهری، صنعتی و کشاورزی و ... با تعیین تأثیر بر عناصر زیست محیطی.
• انجام و آماده سازی طرح های جامع کاهش آلودگی منابع آب در مناطق صنعتی و شهری و کشاورزی و رودخانه ها.
• انجام نمونه برداری های ماهانه جهت آنالیز فیزیکی، شیمیائی و میکروبیولوژی تصفیه خانه های آب و فاضلاب و ارائه راهکار در صورت نیاز.

مدلسازی و GIS , RS

• مدلسازی انتشار آلاینده ها با استفاده از نرم افزار های تخصصی و مدلسازی زیست محیطی. (پهنه بندی آلودگی هوا، تحلیل و میزان انتشار آلودگی های هوا، آب و خاک، مواد زائد جامد، صدا، سموم و رادیو اکتیو از منابع آلاینده ثابت و متحرک).
• انجام مطالعات مکانیکی و امکان سنجی با استفاده از GIS/RS.
• آماده سازی و کاربرد بانکهای اطلاعاتی در پیوستگی با GIS به منظور آماده سازی اطلس، آلودگی منابع آب، هوا و خاک و مواد زائد شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی.
• مدلسازی نرم افزاری تأثیر حوادث احتمالی بر روی کارکنان، ساختمان ها و تجهیزات.
• مدلسازی نرم افزاری تعیین فاصله مجاز بین واحد ها جهت طراحی واحد های صنعتی.
• مدلسازی نرم افزاری انتشار آلاینده ها در هوای محیط.
• مدلسازی نرم افزاری تشعشعات و صوت حاصل از فلر ها.
• ارزیابی میزان انتشار ترکیبات آلی از مخازن حاوی ترکیبات آلی.
• ارائه مشاوره جهت تعیین پارامتر های طراحی مجتمع های صنعتی جهت پیشگیری از تجمع آلاینده ها.

درباره ما

شرکت پایانه محیط پاک همگام با ارتقاء استاندارهای زیست محیطی و با توجه به تقاضای روز افزون صنایع کشور و مشکلات ناشی از آلودگی صنعتی در شهر های بزرگ و وجود مشکلات مختلف زیست محیطی در عرصه های موجود در سطح کشور منجمله آلودگی رودخانه ها، تخریب عرصه های طبیعی و تالاب ها، کاهش کیفیت در هوا، خاک و سایر بخش های محیط و همینطور مسائل و مشکلات زیست محیطی موجود در کارخانجات و مراکز صنعتی، با هدف ارائه خدمات مهندسی و مدیریت محیط زیست تاسیس گردیده است. واحد آزمایشگاه این شرکت به عنوان آزمایشگاه معتمد خصوصی با بهره گیری از نیروهای متخصص و نیز پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی، در زمینه سنجش آلاینده های محیط زیست در بخش هوا، آب و فاضلاب، خاک و رسوب فعالیت می نماید.

اهداف و چشم انداز

پایانه محیط پاک قصد دارد با تکیه بر تجارب ارزشمند کارکنان متخصص و مدیریت منسجم و با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته به یکی از بزرگترین و قابل اعتمادترین ها در کشور و نیز شرکتی پیشرو در سطح بین المللی به ویژه خاورمیانه و کشورهای منطقه تبدیل شود.

پروژه های انجام شده
تعداد کارکنان

نیروهای متخصص

تجهیزات پیشرفته

دانش فنی

تجربه و حسن شهرت

مشتری مداری

بهره گیری از فن آوریهای اطلاعاتی روز

جلب رضایت مشتریان

حفظ و صیانت از منافع ملی کشور

تعهد، اخلاق حرفه ای و امانت داری

رعایت نظم و انصباط کاری